Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne realizowane w naszej szkole przez naszych uczniów:

Regulamin projektu w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną

1. Uczniowie Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Projekty uczniowskie realizowane są w klasie I, II lub III, w zależności od ustaleń, opiekuna projektu.

4. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Informacje o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać w bibliotece szkolnej i przeczytać na stronie internetowej szkoły.

5. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje następujące działania:

 • wybranie tematu projektu edukacyjnego;

 • określenie celów projektu edukacyjnego,

 • zaplanowanie etapów jego realizacji;

 • wykonanie zaplanowanych działań;

 • monitorowanie realizacji projektów przez nauczyciela prowadzącego projekt;

 • publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

6. Nauczyciel - opiekun projektu przekazuje wychowawcy klasy informację o stopniu zaangażowania uczniów w projekt edukacyjny, nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną.

7. Wychowawca jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji co najmniej jednego projektu edukacyjnego.

8. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w WSO w Gimnazjum nr 1.

9. Ocena udziału w każdym projekcie  może być także wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów.

10. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Jeżeli uczeń realizował więcej niż 1 projekt edukacyjny – podejmuje decyzję, który zostanie wpisany na świadectwie.

11. Do 10 października danego roku szkolnego każdy nauczyciel proponuje co najmniej dwa tematy projektów edukacyjnych ( nie dotyczy dyrektora szkoły i jego zastępcy).

12. Sugestie dotyczące tematów projektów edukacyjnych mogą pochodzić również od uczniów, ze strony rodziców, przedstawicieli środowiska lokalnego a także mogą być również propozycją konkursową.

13. Tematy projektów edukacyjnych mogą dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

14. Koordynator projektu:

 • sporządza szkolny plan projektów,

 • gromadzi raporty zrealizowanych projektów,

 • wspiera realizujących projekty.

15. Opiekun projektu:

 • koordynuje pracę nad projektem zgodnie z instrukcją,

 • wspiera młodzież w sytuacjach problemowych,

 • motywuje uczniów,

 • monitoruje i gromadzi informacje.

16. Opiekunem nie musi być nauczyciel uczący w danej klasie. Konsultacji uczniom realizującym projekt edukacyjny powinni również udzielać, w miarę potrzeb i możliwości, nauczyciele innych przedmiotów a także psycholog i pedagog szkolny.

15. Wychowawca:,

 • przedstawia uczniom tematy projektów i pomaga w ich wyborze,

 • zbiera i gromadzi informacje o realizacji projektów w swojej klasie,

 • motywuje i wspiera uczniów,

 • konsultuje oceny z opiekunem projektu,

 • przydziela do grupy projektowej ucznia klasy III, który dotychczas nie realizował żadnego projektu (po uzgodnieniu z opiekunem danego projektu)  do końca kwietnia dla klas III w roku szkolnym 2011/2012 i do końca I półrocza w kolejnych latach.

14. Uczniowie:

 • najpóźniej do końca I półrocza  w danym roku szkolnym podejmą decyzję o realizacji projektu (nie dotyczy uczniów klas III),

 • wybierają tematy spośród proponowanych i konsultują wybór z opiekunem projektu, bądź proponują temat własny,

 • ustalają skład zespołu projektowego.

15.  Publiczna prezentacja zrealizowanych przez uczniów projektów odbywa się w każdym roku szkolnym:

 • nie później niż do 30 maja danego roku szkolnego (nie dotyczy klas III),

 • w innym niż powyższy termin, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Karta projektu do pobrania

Propozycje tematów projektów edukacyjnych:

Propozycje tematów projektów edukacyjnych

w roku szkolnym 2012/2013

Nauczyciel nadzorujący projekt

Język polski

1.      Przygoda z teatrem.

2.      W świecie planszówek.

Małgorzata Szpalerska

1.      Zostań literatem.

2.      Podróż po świecie fantasty.

Alina Winkiel

1.      „Żyj smacznie i zdrowo!”

2.      „Zdrowo najedzeni”.

Ludmiła Zdziennicka

Język angielski

1.      „Urban legends” – prawda czy fałsz?

2.      Zabytki w Londynie.

Izabela Bażmierowska

1.      Ponglish – co to jest?

2.      Ciekawostki ze świata anglojęzycznego.

Anna Babik

1.      Literatura – konieczność czy przykry obowiązek?

2.      Tradycje literackie w mojej rodzinie.

Joanna Kaszuba

1.      Podróż przez stolice krajów anglojęzycznych.

2.      Co to są idiomy i jak się ich używa?

Jolanta Pestka

Język niemiecki

1.      Potrawy regionalne w państwach niemieckojęzycznych.

2.      Czy niemiecka muzyka młodzieżowa może się podobać?

Maria Nawojczyk - Dornig

1.      Dlaczego warto poznać stolice państw niemieckojęzycznych?

2.      Tradycje naszych zachodnich sąsiadów.

Marta Seńko

Historia, WOS

1.      Jak spędzali wolny czas nasi dziadkowie i rodzice?

2.      Gdy wielki mistrz bywał na zamku w Sztumie ...

3.      My i globalizacja.

Eleonora Karzarnowicz

Geografia

1.      Jakie ślady pozostawił lądolód skandynawski w okolicach Sztumu?

2.      Jakie są niekonwencjonalne metody wytwarzania energii w naszym powiecie?

Krzysztof Jagielski

Biologia, chemia

1.      W jaki sposób promować zdrowy styl życia?

2.      Solidarni z chorymi na AIDS.

Teresa Kmiecik - Zegarska

1.      Jesteś tym, co jesz.

2.      Tajemnicze E w naszym życiu.

Anna Zdziennicka

Ewa Adamska

Matematyka

1.      Bryły platońskie.

2.      Wielcy matematycy w anegdotach.

Bożena Jesionkowska

1.      Czy Sztum jest miastem symetrii?

2.      Dookoła koła – od odkrycia do zastosowania.

3.      Liczby zaklęte w piramidach.

Wioletta Konkol

1.      Własności figur foremnych.

2.      Nasza szkoła w procentach.

3.      Od wymiany towaru do karty płatniczej.

Agnieszka Krupa

Fizyka

1.      Drgania i fale w przyrodzie.

2.      Jaki jest związek fizyki ze sportem?

Dorota Machnikowska

Zajęcia techniczne, informatyka

1.      Jak funkcjonalnie urządzić mieszkanie?

2.      Czym zastąpić środki chemiczne w gospodarstwie domowym?

Iwona Kotowska

1.      Wykorzystanie baz danych w projektowaniu formularzy.

2.      Strona internetowa: „Moje miasto i okolice”.

Leon Misiuk

Zajęcia artystyczne, plastyka, muzyka

1.      „Zdrowo najedzeni”.

2.      Nowoczesne technologie nagrywania.

Rafał Zdziennicki

Religia

1.      Szkoła w liczbach.

Andrzej Omieczyński

1.      Formy grzebania zmarłych w świecie chrześcijańskim.

ks. Jerzy Cholewiński

Wychowanie fizyczne

1.      W jaki sposób można wzmocnić system obronny organizmu?

2.      Czy trening wpływa na wydolność fizyczną człowieka?

Piotr Bełz

1.      W jaki sposób dbam o swoje ciało i umysł?

2.      Walory rekreacyjne i turystyczne naszego regionu, a uprawianie sportu.

Anna Kowszewicz

1.      W czym pomaga zdrowe odżywianie?

2.      Czy fair play jest zasadą tylko w sporcie?

Arkadiusz Piróg

1.      Czy aktywność fizyczna ma wpływ na nasz organizm?

2.      Korzyści wynikające z czynnego wypoczynku.

Adam Szpalerski

1.      W zdrowym ciele, zdrowy duch!

2.      Wielcy polscy sportowcy.

Mirosław Zarański

Biblioteka

1.      W jaki sposób zachęcić uczniów do czytania?

2.      Książka - oknem na świat.

Zofia Ościak

Pedagog, psycholog

1.      Jak zachować higienę umysłu, dbając również o ciało?

2.       

Agnieszka Żejmo

1.      Dlaczego nie powinniśmy używać dopalaczy?

2.      Jaki jest wpływ nikotyny na zdrowie człowieka?

Tomasz Litwin

Świetlica szkolna, świetlica socjoterapeutyczna, doradztwo zawodowe

1.      Jaki zawód chciałbym wykonywać w przyszłości?

2.      Dlaczego warto zostać uczniem naszej szkoły?

Ewa Cywińska

1.      Jak zaplanować posiłki dla nastolatka? (Planujemy posiłki dla nastolatka)

2.      W jaki sposób można współpracować z samorządem lokalnym?

Halina Onasz

 

Lista projektów realizowanych przez naszych uczniów:

Celem jest uświadomienie niebezpieczeństw jakie czyhają na nas w kosmosie

 1. Projekt „Nasze jezioro i my”

  Celem tego konkursu jest zwrócenie uwagi społeczności lokalnych na stan jezior oraz zainicjowanie działań prowadzących do poprawy czystości i funkcjonowania ekosystemów wodnych

 2. Dlaczego świętujemy odzyskanie niepodległości?


  Celem jest uświadomienie uczniom, że obchodzenie świąt narodowych to ważny element życia społecznego i narodowego. Dzięki temu podtrzymywana jest tradycja oraz pamięć historyczna, która umożliwia młodym Polakom identyfikować się ze swoim narodem. Zwracamy też uwagę na poczucie odrębności i indywidualności w dobie zjednoczonej Europy oraz globalizacji.

 3. Twoje zdrowie zależy od Ciebie- zainwestuj w siebie

  Projekt realizowany przez uczniów klasy III D. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży i ich rodzin poprzez promocję prawidłowego czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się, zdrowej żywności i promocję zasad aktywnego stylu życia.

 4. Czy Ziemia jest bezpieczna?- zagrożenia z kosmosu

 5. Strona internetowa "Moje miasto i okolice"

  Projekt realizowany przez uczniów klasy III D. Celem projektu było pokazanie okolic powiatu sztumskiego, promocja obiektów i zabytków, oraz wykorzystanie nowych technologii informatycznych do promocji powiatu i budowy stron internetowych.