Wycieczki i obozy szkolne

 

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie  warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  (Dz. U. z 2001r Nr 135, poz. 1516 ze zm.) ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych dla uczniów Gimnazjum Nr 1, im.Jana Pawła II w Sztumie.

Rozdział I.

Postanowienia wstępne

1.    Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny  

       mieć na celu w szczególności :

a.       poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i 

 historii,

b.      poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i 

 kulturowego,

c.       wspomaganiu rodziny i szkoły w procesie wychowania,

d.      upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

e.       podnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,

f.        upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku,

g.       przeciwdziałaniu patologii społecznej.

2.   Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych  

      lub  pozaszkolnych.

3.   Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy:

a.        wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych,

b.        wycieczki turystyczno-krajoznawcze - odbywające się w terenie powszechnie 

uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego,

c.        imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, turnieje itp.,

d.        imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

4.   Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły   oraz, 

      w przypadku wycieczek przedmiotowych, z  nauczycielskich planów dydaktycznych.

5.   Wycieczki i imprezy turystyczno – krajoznawcze powinny być organizowane w miarę 

      możliwości w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

6.   Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce należy przez to rozumieć 

      także pozostałe formy turystyki i krajoznawstwa określone w punkcie 3.

Rozdział II.

Organizacja wycieczek

1.      Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki.

2.      Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.

3.      Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych.

4.      Kierownik wycieczki najpóźniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem  przedstawia dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.

5.      Dokumentacja wycieczki zawiera:

a.       kartę wycieczki z jej harmonogramem i preliminarzem (w dwóch  egzemplarzach),

b.      listę uczestników (w dwóch egzemplarzach),

c.       pisemne  zgody rodziców,

d.      regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki,

e.       rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu wycieczki).

6.      Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły poprzez podpisanie  karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.

7.      Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. 

8.      Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości.

9.      Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brać udziału w wycieczkach.

10.  Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

11.  Zgodę na  wycieczki i imprezy  zagraniczne  wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Rozdział III.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

1.      Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.

2.      Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.

3.      Na wycieczce  organizowanej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów.

4.      Na wycieczce  udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji  opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.

5.      Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000m.n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie  przewodnicy turystyczni.

6.      Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.

7.      Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.

8.      Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

9.      Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

10.  Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.

11.  Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12.  W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

13. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie 

       wycieczki miejscu.

Rozdział IV.

Obowiązki kierownika wycieczki.

1.      Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.

2.      Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej terminowe rozliczenie.

3.      Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników.

4.      Zapewnienie warunków do realizacji programu  wycieczki oraz sprawowania nadzoru
w tym zakresie.

5.      Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

6.      Nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.

7.      Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.

8.      Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.

9.      Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

10.  Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

11.  Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego.

Rozdział V

Obowiązki opiekuna.

 

1.      Sprawowanie opieki nad powierzonymi  uczniami.

2.      Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3.      Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4.      Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.

5.      Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 

Rozdział VI.

Ramowy regulamin wycieczki i  obowiązki jej uczestników

1.      Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce.

2.      Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.

3.      W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.

4.      Obowiązuje zakaz  palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.

5.      Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.

6.      Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność .

7.      W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.

8.      W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.

9.      W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.

10.  W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.

11.  W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna .

12.  W przypadku nieprzestrzegania regulaminu,  będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

 

1.      Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez dyrektora. Listę tych uczniów  kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

2.      Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się
z regulaminem i harmonogramem wycieczki.

3.      Ramowy regulamin wycieczki określony rozdziałem VI lub jego rozszerzenie  podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki.

4.      Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę dyrektora.

5.       Wyjście należy odnotować w księdze wyjść znajdującej się w sekretariacie oraz w dzienniku lekcyjnym.

6.      W sprawach  nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo. 

       Zgoda rodziców na udział w wycieczce do pobrania TUTAJ